Skip to content

KN SE ANTWOORD OP ASM SE VERKLARING

Beste leraar van die NG-kerk,

Die Dagbestuur van die NG Kerk het ‘n “verklaring” aan alle NG-leraars, die Kerkbode en dagkoerante uitgereik waarvan die inhoud blatante leuns bevat het. 

Kairos Netwerk (KN) het ‘n brief aan die dagbestuur gestuur waarin die leuns uitgewys is en daarop aangedring dat, ter wille van deursigtigheid, die “anderkant van die storie” aan dieselfde gehoor gestuur moet word.
Dit is nou meer as ‘n maand later en daar het niks van die versoek gekom nie. Dit is duidelik dat die dagbestuur hul posisie misbruik en slegs eensydige (dis)informasie aan leraars stuur.

KN gee hiermee vir u, die leser, nou die geleentheid om die “anderkant van die storie” te lees en dan self te besluit of u ook dowe ore daarvoor het.

Hieronder volg KN se reaksie op die Dagbestuur met die Dagbestuur se vals verklaring wat daarna volg.

Dr Anton Knoetze
Voorsitter Kairos Netwerk

Kairos Netwerk (KN) se antwoord op die ASM-Dagbestuur (ASMD) se vals verklaring

KN het met verbasing kennis geneem van die onkerkordelike verklaring wat die  ASMD op 12 Augustus as direkte aanval teen Kairos Netwerk uitgereik en landwyd per epos versprei het.  

Dit was ook in bykans al die Afrikaanse koerante gepubliseer.  Die hartseer en teleurstelling lê daarin dat die verklaring deurspek is met leuens en geskryf is in ‘n trant van verdagmaking en dreigemente – juis dít waarvan KN in die verklaring beskuldig word.  

Landswyd en internasionaal is daar onder Skrifgetroue kerkleiers en -lidmate ‘n groeiende bewuswording van die omvang van die skade wat deur dwaalleringe aan God se Koninkryk en kerk aangerig word. Dit is duidelik dat dié krisis in die kerk onderskat is en daarom die skynbare noodsaak om so ‘n valse verklaring uit te reik. Dit is egter onaanvaarbaar dat kerklik verkose voorgangers wat deurentyd die belange van die kerk en haar lidmate op die hart moet dra, so ‘n openbare valse en beledigende  verklaring teen ander NG-lidmate kon uitreik.  Dit getuig van ‘n gebrek aan nederigheid, onetiese gedrag en selfregverdiging.

Aangesien die ASMD se verklaring getuig van ‘n gesindheid en optrede wat vir die NG Kerk ‘n verleentheid is, ‘n gebrek aan integriteit en leierskap openbaar en haatspraak en laster bevat wat nie tuishoort in die Here se Kerk nie, versoek KN die ASM vriendelik om uit eerbied vir die Here se Woord asook hul eie Kerkorde, sonder versuim aan KN ’n openbare skriftelike verskoning aan te bied.  Dit moet ook gestuur word aan almal wat die omstrede verklaring ontvang het.

Kairos Netwerk is oortuig daarvan dat Skrifgesag in die gedrang is en daag daarom die ASM uit om:

bewyse te lewer van die beskuldigings wat direk en indirek oor KN gemaak is;
bewyse te lewer vir die bewering dat KN “wanvoorstellings maak oor die besluite van die Algemene Sinode oor selfdegeslagverhoudinge” terwyl die teendeel juis waar is. Die Algemene Sinode het selfdegeslagverhoudinge goedgekeur, opdrag gegee om daarvoor ‘n formulier op te stel en toegesien dat by Departement Binnelandse Sake aansoek gedoen word dat predikante van die NG Kerk dit kerklik kan inseën en bevestig. Om nou te ontken dat die AS sulke verbintenisse Skriftuurlik probeer regverdig, is misleidend;
te verduidelik waarom Teologiese fakulteite toegelaat word om bv. konferensies aan te bied wat openlik ‘n on-Skriftuurlike agenda beklemtoon;
in die openbaar te erken dat dit KN is wat by herhaling eerste na die ASM uitgereik het, nie andersom nie;
te erken dat alle gesprekke tussen ASM en KN nie kon vorder nie weens die ASMD/ASM se onvermoë en onwilligheid om beloftes na te kom (bv. die versuim om skriftelike KN-voorleggings te hanteer soos ooreengekom),  en later die gerieflike verskoning te gebruik dat KN geen locus standi het nie;
in die openbaar te erken dat die vroom “oproep om na mekaar te bly luister en te leer, om saam te bid en te werk…” direk in stryd is met hul eie optrede in praktyk (Jak 2:9);
te verduidelik waarom KN van skeurmakery beskuldig word, terwyl dolering voortvloei uit ‘n lojaliteit aan die NG Kerk en getreur word oor on-Skriftuurlike besluite wat slegs deur die AS reggestel kan word; en
te erken dat KN deurgaans uit liefde vir die Here en sy Kerk gepleit het vir gesprek en ‘n buitengewone sinode met die oog op kerklike reformasie  –  ’n terugkeer na die Bybel as die Woord van God en die leer van die Formuliere van Eenheid tot eer van God.
.

Kairos Netwerk (Sentrale Werkgroep).
7 September 2022

Verklaring van die dagbestuur van die NG Kerk (Algemene Sinode)

Om die verklaring op die NG Kerk se webtuiste te lees KLIK HIER

——

Beste kollegas

Hiermee ‘n verklaring van die Dagbestuur van die ASM vir jou kennisname.

Ons, die lede van die dagbestuur van die NG Kerk se Algemene Sinode Moderamen, is opgewonde en dankbaar oor die toewyding en dankbaarheid waarmee die NG Kerk in al sy gestaltes die Here dien. Op talle terreine maak die kerk ’n lewegewende verskil en word miljoene se lewe daardeur geraak. Ons is ook dankbaar oor bedieninge en versorging wat dwarsdeur die Covid-pandemie volgehou is en nou ’n nuwe seisoen ingaan. Ons wil dankie sê aan leraars, kerkrade en lidmate wat hul roeping gehoorsaam bly vervul.

Die kerk het egter ook oor die afgelope jare interne verdeeldheid beleef. ’n Vreemde taal van verdagmaking en dreigemente het in die kerk opgeklink en die versoeningsboodskap wat Christus aan ons opgedra het in gedrang gebring. In die proses is talle valse beweringe gemaak, soos dat die NG Kerk haar belydenis oor die Persoon, werk en opstanding van Christus versaak; dat ons nie meer ernstig is oor die Bybel as Woord van God nie; die realiteit van die Bose en boosheid in en rondom ons ontken; dat ons die ingrypende aard van sonde en gebrokenheid en daarom ook ons nood aan verlossing geringskat.

Wanvoorstellings is ook gemaak oor die besluite van die Algemene Sinode oor selfdegeslag verhoudings. Die waarheid is dat die Algemene Sinode nie in 2019 ’n beginselbesluit geneem het ten gunste of teen selfdegeslagverhoudings nie. Die prosesbesluit wat geneem is, het die gereformeerde beginsel gehandhaaf dat gemeentes selfstandig besluite kan neem oor etiese sake, in hierdie geval oor selfdegeslag verhoudings. Gemeentes het trouens nog altyd besluit oor wie in hulle ampte dien en hoe lidmate pastoraal versorg, begelei en bedien word.

Die Moderamen het sedert 2019 by verskeie geleenthede met sinodes in gesprek getree wanneer hulle dit versoek het. Die gesprekke was telkens met deernis gevoer en het gelei tot verheldering. Die Algemene Sinode Moderamen het desondanks die feit dat ons Kerkorde nie voorsienng maak vir drukgroepe nie, ook welwillend uitgereik na die Kairos Netwerk wat op ’n nie-kerkordelike wyse die kerk as gemeenskap van gelowiges se integriteit met verdagmaking en drukgroepvorming ernstig aangetas het. Dit het stelselmatig geblyk dat hulle besware veel verder strek as die 2019-besluit oor selfdegeslagverhoudings. Hulle skaar hulle daarom tans by kerke en groeperinge wat oor talle kwessies wat vir die NG Kerk prinsipieel belangrik is, totaal anders dink.

Die NG Kerk se verbintenis aan God se Woord spreek uit hoe dit Sondag vir Sondag in gemeentes bedien word. Dit spreek óók uit hoe die kerk sover terug as die 1980’s haar ontworstel het aan ’n apartheidsteologie, rassisme as sonde bely het, die gelykwaardigheid van alle mense voor God erken het, vroue tot alle ampte in die kerk en dooplidmate by die Nagmaalstafel toegelaat het. Hierdie standpunte van die sinode het deel geword van ons getuienis en identiteit en kan nie sommer net goedskiks prysgegee word nie. Die NG Kerk is immers daartoe verbind om in ‘n uitdagende tyd en ontwikkelende wêreld gehoorsaam te wees aan Christus, die Here, en nie weg te skram van moeilike vraagstukke en omstandighede wat onreg en lyding veroorsaak nie.

As kerk is ons dankbaar vir die deeglike teologiese opleiding van ons voornemende predikante in vennootskap met geakkrediterde akademiese instellings waarby ons oop deure het. Die onderskeie kuratoria is in openhartige gesprek met sinodes en belanghebbendes hieroor en is verbind tot deursigtigheid en leerbaarheid.

Ons het met dankbaarheid kennis geneem van die moeite wat die tien sinodes, ringe en gemeentes doen om in hierdie tyd almal te help om Christus se wil vir sy kerk te onderskei en die talle geleenthede en ruimtes wat ons kerkorde bied, te benut om saam kerk van Christus te wees. Die antwoord vir ons verskille lê nie in kortsigtige kerkregtelike afwykings van die Kerkorde en die kerkbegrip wat dit verteenwoordig nie. Dit lê in verdraagsaamheid en eensgesindheid.

Ons is oortuig dat daar binne die verband van die NG Kerk genoegsame ruimte is om opreg met mekaar te kan praat, in die hart van ons belydenis mekaar te vind en waar daar verskille is, met respek en deernis op weg te gaan. Vir skeurmakery is daar egter nie in die Kerk van Christus plek nie. Vandaar ons oproep om na mekaar te bly luister en te leer, om saam te bid en te werk sodat ons heling mag vind en God saam sal verheerlik.

Gustav Claassen
namens die Dagbestuur van die Moderamen
Nederduitste Gereformeerde Kerk